Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

linijka666
Reposted fromgruetze gruetze viawonko21 wonko21
linijka666
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahestjapa hestjapa
linijka666
6935 eaf6
linijka666
7855 0d8b
Reposted fromcalifornia-love california-love viazajebela zajebela
linijka666
Reposted fromweightless weightless vianowezsie nowezsie
linijka666
1383 132a
Reposted fromtoft toft viahestjapa hestjapa
linijka666
2076 8d45
Reposted fromvitek vitek viakoszka koszka
7514 7f84 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajustjustjust justjustjust
linijka666
4147 c9af 500
Reposted frompeper peper viacocaineblues cocaineblues
linijka666
9973 b333
Reposted fromlittlefool littlefool viacocaineblues cocaineblues
linijka666
9788 8bdf 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaohfucktycznie ohfucktycznie
linijka666
4446 3f70
Reposted fromursa-major ursa-major viamillys millys
linijka666
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
linijka666
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viajustjustjust justjustjust
linijka666
3859 82ff
w takim razie nazywam się Michał.
Reposted fromsweet18 sweet18 viaxvcth xvcth
linijka666
linijka666
linijka666
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapuddding puddding
linijka666
9837 37f8
Reposted fromlittlefool littlefool viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl